UWAGA

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

niniejszym informujemy, że w dniu 15 listopada 2023 r. roku doszło do naruszenia poufności danych osobowych, polegającego na ujawnieniu osobom nieupoważnionym danych osobowych pacjentów, klientów lub potencjalnych klientów zgromadzonych w ramach korespondencji mailowej prowadzonej przez EMED GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY (Adam Nazim prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADAM NAZIM EMED GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY) za pośrednictwem adresu mailowego: info@emed.org.pl

Nieuprawniona osoba poprzez uzyskanie dostępu do skrzynki mailowej mogła otrzymać dostęp do Państwa danych, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, adres email, nr telefonu. Jak również do danych dotyczących zdrowia (w treści i w zakresie objętym korespondencją mailową).

Konsekwencją tego naruszenia dla Państwa mogą być:

 • pozyskanie Pani/Pana danych przez nieokreślone osoby;

 • wykorzystanie pozyskanych danych do założenia kont internetowych;

 • wykorzystanie danych do zawierania umów na Pani/Pana szkodę;

 • próby podszycia się przez inne podmioty w celu wyłudzenia od Pani/Pana dodatkowych informacji;

 • ujawnienie danych dotyczących stanu zdrowia i historii choroby może prowadzić do naruszenia dobrego imienia, dyskryminacji, naruszenia prywatności związanej z ujawnieniem tych danych. 

Administrator podjął następujące działania w związku z naruszeniem:

 • zostanie zgłoszone organom ścigania oraz w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych stosownie do obowiązujących procedur w tym zakresie;

 • dokonano zmiany haseł i przeglądu technicznego sprzętu komputerowego;

 • pracownikom przypomniano o obowiązujących zasadach ochrony przetwarzania danych;

 • dokonano przeglądu obowiązujących procedur.

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed konsekwencjami mogą Państwo podjąć następujące działania:

 • zachować szczególną ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznanymi numerami;

 • zachować szczególną ostrożność podczas otwierania korespondencji mailowej, w szczególności zawartych w niej załączników i linków; 

 • ignorować prośby od nieznanych nadawców o podanie dodatkowych danych;

 • założyć konto w systemie informacji kredytowej (np. bik.pl) w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem;

 • zastrzec swój nr PESEL przez stronę internetową (serwisie mobywatel.gov.pl) albo w urzędzie gminy.


Prosimy o poinformowanie Administratora niezwłocznie po uzyskaniu informacji nieuprawnionym wykorzystaniu Państwa danych.

W celu uzyskania większej informacji o zaistniałym naruszeniu lub wyjaśnieniu jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z info@emed.org.pl lub 790 545 790